Sertifikācija

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 4) punktu un 29. panta (2) punkta 3) apakšpunktu vecmāšu sertifikāciju, atbilstoši kompetencei, veic Latvijas Māsu asociācija (LMa). Sertifikācijas procesa ietvaros LMa izsniedz dokumentu — ārstniecības personas sertifikātu, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē.

MK noteikumi Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Nr.LMA-N-1/2019 "Biedrības "Latvijas Māsu asociācija" ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums" http://www.masuasociacija.lv/wp-content/uploads/2020/01/Sertifik%C4%81cijas_nolikums_2019_A.pdf

Sertifikācijas komisija

Signe Irša

Dina Ceple

Vija Bathena-Krastiņa

Elīna Tipuka

Intra Kļaviņa

Sertifikācijas komisijas sēdes

Domes sēde Datums
Komisijas sēde Nr. 3/2021 14.marts 2021
Komisijas sēde Nr. 4/2021 7.aprīlis 2021
Komisijas sēde Nr. 5/2021 12.maijs 2021
Komisijas sēde Nr. 6/2021 26.jūnijs 2021
Komisijas sēde Nr. 7/2021 19.jūlijs 2021
Komisijas sēde Nr. 8/2021 3.augusts 2021

Sertifikācijas procesa apmaksas kārtība

Sertifikācijas / resertifikācijas procesu apmaksa veicama Lavijas Māsu asociācijas kontā:

  • Latvijas Māsu asociācija
  • Reģistrācijas Nr.: 40008003946
  • Banka: A/S SEB banka
  • Konts: LV46UNLA0002110700674

Maksājuma mērķī norādīt: vārds, uzvārds par sertifikāciju/resertifikāciju vecmātes specialitātē

Cenrādis*

Pakalpojums Maksa EUR
Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23
Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana 14,23
Sertifikācijas eksāmena teorētiskas daļas kārtošana 21,34
Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96
Sertifikācijas maksa kopā 59,76
Resertifikācijas izvērtēšana 24,19
Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23
Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96
Resertifikācijas maksa kopā 48,38

*MK noteikumi Nr. 672 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertlfikācijas maksas pakalpojumu cenrādis" https://likumi.lv/ta/id/259412-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-profesionalo-zinasanu-parbaudes-un-sertifikacijas-maksas-pakalpojumu

Ja ir jautājumi par sertifikācijas/resertifikācijas procesu, raksti sertifikacijalva@gmail.com